快递信件

印刷品

 

SPIE期刊:

FAN CHU  :XIAOFAN GUO:JINXI LI:JINHUI WANG:ZHOUJIE WU:FANG LING;CHEN XIAOXU;HAIHUA ZHANG;BOYU TIAN ;DAN XIAO ;PENGYU CHEN;WENBO GUO;YAN XING;YINGYING WAN;CHENGMENG LI;CHENG ZHANG;CONG HUANG;

YU HAN;YAN LI ;RUIYAG WANG;

 

IEEE期刊:

JIA YANG;JUNFENG WANG;WENLONG XIA;YUANING ZHOU;

 

OSA期刊:

DENG GUOLIANG*3; DENG LIJUAN*3;

 

WILEY期刊:

王琼华;XIAODAN;WANG JUNHUI;